Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9667
Title: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỉ lệ Nước/Xi măng đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông nước biển và nước ngọt tại khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Other Titles: Experimental study on Water/Ciment ratio impact on the development of the elastic modulus of concrete using seawater and fresh water in Nha Trang city, Khanh Hoa province
Authors: Trương, Hoài Chính
Cao, Thanh Vũ
Keywords: Nước biển
Bê tông nước biển
Tỷ lệ Nước/Xi măng
Cường độ bê tông
Mô đun đàn hồi
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 1 - 5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9667
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThucNghiemAnhHuong.TT.pdfTóm tắt78.32 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThucNghiemAnhHuong.TV.pdfNội dung598.65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.