Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9629
Title: Nghiên cứu phương pháp tách phân tử acid nucleic từ mẫu phẩm sinh học bằng hạt nano sắt từ
Other Titles: Research on a method of nucleic acid isolation from biological samples using ferromagnetic nano particles
Authors: Nguyễn, Tường Vân
Phạm, Thị Thu Vân
Ngô, Diệu Quỳnh
...
Keywords: Hạt nano từ tính
Thu tách acid nucleic
PEG
NaCl
Ethanol
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(92). 2015; Trang 66 - 70.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9629
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuPhuongPhapTachPhanTu.TT.pdfTóm tắt82.73 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuPhuongPhapTachPhanTu.TV.pdfNội dung416.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.