Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9624
Title: 한자 수용 양상과 한자 어소 의미 인지 상관성에 관한 연구 - 한국과 베트남의 사례를 중심으로
Other Titles: Nghiên cứu về mối tương quan giữa tình hình tiếp nhận Hán tự và sự tri nhận ý nghĩa ngữ tố Hán tự - Trọng tâm là trường hợp của Hàn Quốc và Việt Nam
Authors: Nguyen, Ngoc Tuyen
Advisor: 李, 燦 揆
Keywords: 한자어
한월어(漢越語)
한자 어소
한자 수용
한자어 동화
한 글
쯔 꾸억 응으(chữ Quốc ngữ)
동음이의 한자 어소
동음이의 한자어
한 자 어소 의미 인지
한자 교육
한자어 교육
Issue Date: 2019
Publisher: 中 央 大 學 校
Description: 이 論文을 博士學位論文으로 提出함. 專攻: 國語學; 211 페이지
Table of contents: 제1장 서론; 제2장 한자 수용 양상의 변천; 제3장 현대 한국어와 베트남어의 한자어 어휘 체계 구성 분포; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9624
Appears in Collections:Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocTuyen.TT.pdf요약516.64 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocTuyen.TV.pdf전체 텍스트1.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.