Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9616
Title: Hoàn thiện quản lý thực hiện dự án xây dựng tại Việt Nam nhìn từ các hình thức thực hiện dự án ở các nước phát triển
Other Titles: Strengthening construction project management in Viet Nam from a critical review of project deliveries in developed countries
Authors: Hồ, Thị Kiều Oanh
Lê, Thị Kim Oanh
Keywords: Hình thức tổ chức thực hiện dự án
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
Tư vấn quản lý dự án
Chìa khóa trao tay
Ban quản lý dự án
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(92). 2015; Trang 20 - 24.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9616
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoanThienQuanLy.TT.pdfTóm tắt81.66 kBAdobe PDFView/Open
HoanThienQuanLy.TV.pdfNội dung248.89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.