Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9592
Title: Bàn về phương pháp điều khiển tích cực loại bỏ nhiễu (ADRC)
Other Titles: Discussion on the active disturbance rejection control (ADRC) method
Authors: Phạm, Văn Tuynh
Trần, Văn Kiên
Keywords: ADRC tuyến tính
Bậc nhất
Lò hơi – tua bin
Mô hình
Ổn định
Quan sát trạng thái
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(92). 2015; Trang 61 - 65.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9592
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BanVePhuongPhapDieuKhienTichCuc.TT.pdfTóm tắt79.45 kBAdobe PDFView/Open
BanVePhuongPhapDieuKhienTichCuc.TV.pdfNội dung1.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.