Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9242
Title: Vai trò các công cụ truyền thông marketing trong phát triển thương hiệu: nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Other Titles: Role of marketing communication tools in branding: case of University of Finance and Accountancy
Authors: Phạm, Thị Thanh Luyến
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Thương hiệu
Quảng bá thương hiệu
Truyền thông Marketing
Giá trị thương hiệu
Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(107). 2016; Trang 54 - 57.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9242
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VaiTroCacCongCuTruyenThongMarketing.TTpdf.pdfTóm tắt80.4 kBAdobe PDFView/Open
VaiTroCacCongCuTruyenThongMarketing.TV.pdfNội dung311.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.