Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9073
Title: Phân tích độ tin cậy của móng cọc trên nền đất yếu
Other Titles: Reliability analysis of pile foundations on soft ground
Authors: Đặng, Công Thuật
Nguyễn, Văn Lộc
Keywords: Móng cọc
Nền đất yếu
Ma sát âm
Độ tin cậy
Mô phỏng Monte Carlo
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(106). 2016; Trang 47 - 52.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9073
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichDoTinCay.TT.pdfTóm tắt82.29 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichDoTinCay.TV.pdfNội dung784.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.