Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8901
Title: Về tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị rời rạc chu trình
Other Titles: On the UGN property of Leavitt path algebras on the discrete cycle graphs
Authors: Vũ, Nhân Khánh
Ngô, Tấn Phúc
Keywords: Đại số đường đi Leavitt
Đồ thị Cayley
Đồ thị chia
Đồ thị lũy thừa
Tính chất UGN
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 135 - 138.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8901
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VeTinhUGN.TT.pdfTóm tắt73.55 kBAdobe PDFView/Open
VeTinhUGN.TV.pdfNội dung456.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.