Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8863
Title: Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda orientalis) với xúc tác enzyme protamex để thu dịch protein thủy phân bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm
Other Titles: Optimization of parameters for hydrolysis reaction of red meat of striped tuna (Sarda orientalis) with Protamex enzyme as a catalyst to obtain protein hydrolysate solution by using applied statistics and probability for engineers
Authors: Bùi, Xuân Đông
Ngô, Thị Ngọc Bích
Bùi, Viết Cường
Keywords: Enzyme protamex
Cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa
Phản ứng thủy phân
Mô hình toán học
Phương trình hồi quy
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(124). 2018; Trang 19 - 22.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8863
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ToiUuHoaCacYeuToAnhHuong.TT.pdfTóm tắt217.89 kBAdobe PDFView/Open
ToiUuHoaCacYeuToAnhHuong.TV.pdfNội dung358.08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.