Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8860
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân bố không đồng nhất theo chiều cao trong việc sắp xếp chất hấp thụ cháy trong bó nhiên liệu của lò phản ứng WWER-1200 đối với đặc trưng vật lý - Neutron - K∞
Other Titles: A study on the influence of axial heterogeneity in the distribution of burnable absorbers in the fuel assembly WWER-1200 at neutronic characteristics - K∞
Authors: Trương, Hoài Nam
Hoàng, Ngọc Đồng
Keywords: Nhà máy điện hạt nhân
WWER-1200
Bó thanh nhiên liệu
Chất hấp thụ cháy
Hệ số tái sinh neutron
Lò phản ứng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 89 - 93.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8860
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuong.TT.pdfTóm tắt86.46 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuong.TV.pdfNội dung558.95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.