Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8595
Title: Ảnh hưởng của nhiên liệu, tỷ số nén và góc đánh lửa sớm đến quá trình cháy hỗn hợp xăng - ethanol trong động cơ Daewoo
Other Titles: Effects of Fuel Components, Compression Ratio and Advanced Ignition Timing to Combustion of Gasoline-ethanol Blended Fuel in Daewoo Engine
Authors: Bùi, Văn Ga
Bùi, Văn Tấn
Nguyễn, Văn Đông
Keywords: Năng lượng tái tại
Nhiên liệu thay thế
Bộ hòa trộn xăng-ethanol
Mô phỏng
Ansys Fluent
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(98).2016; Trang 22 - 26
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8595
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:Công trình Nghiên cứu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnhHuongCuaNhienLieu.TT.pdfTóm tắt73.76 kBAdobe PDFView/Open
AnhHuongCuaNhienLieu.TV.pdfNội dung1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.