Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8498
Title: Phân tích đối chiếu các biện pháp tu từ trong các bài hát thiếu nhi tiếng Anh và tiếng Việt
Other Titles: A contrastive study of rhetorical devices in children's songs in English and Vietnamese
Authors: Hồ, Thị Kiều Oanh
Nguyễn, Đỗ Hà Anh
Keywords: Biện pháp tu từ
Bài hát
Thiếu nhi
Bài hát thiếu nhi
Tiếng Anh và tiếng Việt
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(111). 2017, Quyển 1; Trang 67 - 70
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8498
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichDoiChieu.TT.pdfTóm tắt77.13 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichDoiChieu.TV.pdfNội dung285.62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.