Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8385
Title: Mô hình kết hợp SEM và QFD đánh giá sự ảnh hưởng của nguồn lực chuỗi cung ứng đối với hiệu quả kinh doanh: Trường hợp của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam
Other Titles: An integrated approach of SEM and QFD in evaluating the effect of supply chain capabilities on business performance: A case study in Vietnam food industry
Authors: Trần, Thị Thắm
Trần, Thị Mỹ Dung
Keywords: Nguồn lực chuỗi cung ứng
Hiệu quả kinh doanh
Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)
Triển khai chức năng chất lượng (QFD)
Ngành công nghiệp thực phẩm
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 148 - 152.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8385
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhKetHopSem.TT.pdfTóm tắt84.38 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhKetHopSem.TV.pdfNội dung268.14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.