Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8365
Title: Đánh giá một số dòng đậu tương chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ và kháng sâu hại có triển vọng
Other Titles: Assessment of possibility herbicide tolerance and insect tolerance of transgenic soybean lines
Authors: Lã, Văn Hiền
Dương, Thị Thắm
Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Bar
Cry1Ac
Chuyển gen
Đậu tương
Kháng sâu
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 5 - 9.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8365
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaMotSoDongDauTuong.TT.pdfTóm tắt84.16 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaMotSoDongDauTuong.TV.pdfNội dung390.31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.