Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8364
Title: Chất lượng dịch vụ ATM của các ngân hàng Thương mại tỉnh Thái Nguyên
Other Titles: ATM service quality of Commercial bank in Thai Nguyen province
Authors: Hà, Thị Thanh Hoa
Dương, Thị Thúy Hương
Keywords: Dịch vụ ATM
Sự hài lòng của khách hàng
Mô hình SERQUAL
Ngân hàng thương mại
Khách hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 2; Trang 123 - 126.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8364
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChatLuongDichVuATM.TT.pdfTóm tắt81 kBAdobe PDFView/Open
ChatLuongDichVuATM.TV.pdfNội dung357.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.