Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8330
Title: Nghiên cứu phân lập nấm men từ dịch nhựa cây Đoác (Arenga pinnata) và khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình lên men rượu Đoác
Other Titles: isolation of Yeast species from the sap of sugar (Arenga pinnata) and effect of pH on sugar palm wine fermentation
Authors: Dương, Ngọc Phú
Đặng, Minh Nhật
Keywords: Cây Đoác
Rượu Đoác
Phân lập nấm men
Lên men tự nhiên
Lên men rượu
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 127 - 130
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8330
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuPhanLapNamMen.TT.pdfTóm tắt139.91 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuPhanLapNamMen.TV.pdfNội dung312.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.