Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8239
Title: Hoàn thiện qui trình, công việc hoạt động hành chính Nhà nước theo tiêu chuẩn ISO 9000-2000 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Complete the Government’s administrative processes and activities in compliance with ISO 9000:2000 of the University of Economics
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thu, TS.
Keywords: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000-2000
Hoạt động hành chính Nhà nước
Tiêu chuẩn ISO 9000-2000
Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2014-11
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: Đ2013-04-40-BS; 97 trang.
Table of contents: Chương I.Cơ sở lý luận về ISO; Chương II. Phân loại mô tả các qui trình, qui định liên quan đến hoạt động công tác hành chính nhà nước ở trường Đại học Kinh tế; Chương III. Thực trạng thực hiện các qui trình, qui định của hệ thống quản lý chất lượng hoạt động công tác hành chính nhà nước của trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8239
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBichThu.TT.pdfTóm tắt332.74 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBichThu.TV.pdfToàn văn774.28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.