Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8216
Title: Sử dụng phương pháp nghe chính tả để hỗ trợ nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Dictation as a tool to support the development of English listening skill of the first-year students, University of Economics, the University of Danang
Authors: Võ, Nguyễn Thùy Trang
Keywords: Quá trình nghe
Nghe chính tả
Sinh viên năm thứ nhất
Khó khăn
Kỹ năng nghe
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(113). 2017; Trang 20 - 24.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8216
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungPhuongPhapNgheChinhTa.TT.pdfTóm tắt84.93 kBAdobe PDFView/Open
SuDungPhuongPhapNgheChinhTa.TV.pdfNội dung318.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.