Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8200
Title: Tính toán thời gian cấp đông thực phẩm hình dạng bất kỳ với hai bên đối lưu không đối xứng
Other Titles: Calculation of freezing time for multidimesional shape food by two nonsymmetric convection boundary
Authors: Hoàng, Minh Tuấn
Võ, Chí Chính
Nguyễn, Thành Văn
Keywords: Hình dạng bất kỳ
Không đối xứng
Thời gian đóng băng
Thực phẩm
Truyền nhiệt không ổn định
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 95 - 99
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8200
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhToanThoiGian.TT.pdfTóm tắt137.43 kBAdobe PDFView/Open
TinhToanThoiGian.TV.pdfNội dung428 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.