Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8074
Title: Đánh giá ảnh hưởng tác động của đập dâng Vĩnh Điện đến xâm nhập mặn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Other Titles: Assessing the impacts of Vinh Dien dam on salinity intrusion in the Vu Gia - Thu Bon river basin
Authors: Tô, Thúy Nga
Keywords: Xâm nhập mặn
Sông Vu Gia - Thu Bồn
Đập Vĩnh Điện
Mô hình
MIKE
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(114). 2017; Trang 66 - 69.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8074
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaAnhHuongTacDong.TT.pdfTóm tắt84.32 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaAnhHuongTacDong.TV.pdfNội dung589.74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.