Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7977
Title: Đề xuất quy trình phù hợp cho việc xây dựng các KPI trong đánh giá nhân viên của các doanh nghiệp Việt Nam
Other Titles: Proposing appropriate processes for creating Kpis in performance appraisal of Vietnamese companies
Authors: Bùi, Văn Danh
Nguyễn, Dương Tôn Nữ Hoàng Anh
Keywords: Chỉ số hiệu suất chính yếu (KPI)
Chỉ số đánh giá kết quả chính yếu (KRI)
Chỉ số hiệu suất (PI)
Quy trình
Đánh giá thành tích nhân viên
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(99).2016; Trang 6 - 8
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7977
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DeXuatQuyTrinh.TT.pdfTóm tắt66.74 kBAdobe PDFView/Open
DeXuatQuyTrinh.TV.pdfNội dung213.7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.