Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7678
Title: Khai thác dữ liệu vệ tinh Jason-2 để quan trắc mực nước hồ chứa nước Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Applying satellite radar altimetry Jason-2 data to monitor Phu Ninh reservoir water level
Authors: Phạm, Thành Hưng
Nguyễn, Chí Công
Keywords: Mực nước hồ chứa
Jason-2
Vệ tinh đo cao
Hồ chứa Phú Ninh
Ảnh vệ tinh Landsat TM 7
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(116). 2017; Trang 39 - 42.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7678
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaiThacDuLieuVeTinh.TT.pdfTóm tắt77.51 kBAdobe PDFView/Open
KhaiThacDuLieuVeTinh.TV.pdfNội dung676.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.