Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7623
Title: Kiểm soát rủi ro tài chính đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam
Other Titles: Financial risk controlling of public - private - partnership transportation projects in Vietnam
Authors: Phạm, Thị Trang
Phan, Cao Thọ
Keywords: Kiểm soát rủi ro
Quản lý rủi ro
Giải pháp quản lý rủi ro
Rủi ro tiềm ẩn
Kiểm soát dự án BOT
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 8(117). 2017; Trang 102 - 106.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7623
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KiemSoatRuiRo.TT.pdfTóm tắt72.33 kBAdobe PDFView/Open
KiemSoatRuiRo.TV.pdfNội dung1.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.