Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7481
Title: Giáo trình Kinh tế công cộng
Authors: Phạm, Văn Vận, PGS.TS.
Vũ, Cương, ThS.
Keywords: Kinh tế công cộng
Lựa chọn công cộng
Giáo trình
Chính phủ với kinh tế
Kinh tế thị trường
Kinh tế vĩ mô
Chính sách kinh tế thị trường
Issue Date: 2005
Publisher: Thống Kê (Hà Nội)
Abstract: Giáo trình Kinh tế công cộng: Tập 1 trình bày về tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường, chính phủ với vai trò phân bố nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, lựa chọn công cộng, các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.
Description: Sách; Tập 1; 381 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7481
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhKinhTeCongCong.TT.pdfMục lục3.99 MBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhKinhTeCongCong.TV.pdfNội dung9.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.