Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7372
Title: Nghiên cứu bảo quản chuối bằng màng pectin - chitosan và pectin - alginate
Other Titles: Postharvest preservation of banana fruits using pectin - chitosan and pectin - alginate coatings
Authors: Ngô, Thị Minh Phương
Pornchai, Rachtanapun
Đặng, Thị Mộng Quyên
Trần, Thị Xô
Keywords: Bảo quản
Chuối
Độ cứng
Hao hụt khối lượng
Màng phủ
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 3; Trang 55 – 60
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7372
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuBaoQuanChuoi.TT.pdfTóm tắt76.78 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuBaoQuanChuoi.TV.pdfNội dung4.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.