Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7255
Title: Một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ đắp gia tải đến biến dạng và khả năng chịu tải của nền đường đắp trên đất yếu
Other Titles: Several researching results on influence of filling time to deformation and load-bearing capacity of embankment over soft soil
Authors: Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Nền đắp trên đất yếu
Gia tải trước
Chiều cao đắp
Độ lún
Ổn định trượt
Sức chống cắt
Lún cố kết
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(96).2015, Quyển 1; Trang 26-31
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7255
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MotSoKetQuaNghienCuu.TT.pdfTóm tắt78.29 kBAdobe PDFView/Open
MotSoKetQuaNghienCuu.TV.pdfNội dung602.14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.