DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/634

Nhan đề: Trạng ngữ ngữ dụng - Một thành tố cú pháp giao tiếp của phát ngôn tiếng Việt
Tác giả: Đinh, Văn Đức
Lê, Xuân Thọ
Từ khoá: trạng ngữ
ngữ dụng
thành tố
cú pháp
giao tiếp
tiếng Việt
Năm xuất bản: 2005
Mô tả: Tạp chí Ngôn Ngữ, Số 8/2005, Trang 13-22
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/634
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0011.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback