DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/613

Nhan đề: Yếu tố cơ sở so sánh trong cấu trúc so sánh nghệ thuật
Tác giả: Nguyễn, Thế Lịch
Từ khoá: yếu tố
so sánh
cấu trúc
nghệ thuật
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Ngôn ngữ, Số 3/2009, Trang 1-13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/613
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0005x.pdf9,17 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback