Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6043
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng xói mòn đất của lưu vực sông Cu Đê đến sản xuất nông nghiệp
Authors: Trương, Văn Cảnh
Trương, Phước Minh
Nguyễn, Văn Nam
Lê, Ngọc Hành
Keywords: Xói mòn đất
Lưu vực sông Cu Đê
Sản xuất nông nghiệp
Issue Date: 2014-11
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6043
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongVanCanh.TT.pdfTóm tắt1.53 MBAdobe PDFView/Open
TruongVanCanh.TV.pdfToàn văn11.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.