Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5983
Title: Gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp phòng ngừa
Authors: Lê, Thị Trúc Loan
Nguyễn, Công Phương
Huỳnh, Phương Đông
Phan, Thị Thanh Thủy
Nguyễn, Đức Thu
Nguyễn, Anh Vũ
Đặng, Văn Thắng
Keywords: Gian lận báo cáo tài chính
Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2013-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5983
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiTrucLoan.TT.pdfTóm tắt258.07 kBAdobe PDFView/Open
LeThiTrucLoan.TV.pdfToàn văn335.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.