DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/596

Nhan đề: Nghiên cứu thực nghiệm về chuyển di ngữ dụng tiêu cực trong sử dụng hành vi ngôn ngữ phê phán của người Việt Nam học tiếng Anh như một ngoại ngữ
Tác giả: Nguyễn, Thuỷ Minh
Từ khoá: nghiên cứu
thực nghiệm
chuyển di
ngữ dụng
hành vi
ngôn ngữ
phê phán
Việt Nam
tiếng Anh
ngoại ngữ
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Tạp chí Ngôn ngữ, Số 2/2006, Trang 20-29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/596
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0001.pdf14,53 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback