Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/510
Title: Kinh nghiệm về việc lựa chọn mô hình hoạt động và giám sát ngân hàng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và bài học cho Việt Nam
Authors: Lê, Thị Huyền Diệu
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Khủng hoảng kinh tế
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ, Số 3+4(276+277)-1/2/2009, Tr.48-51
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/510
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0071.pdf6.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.