Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/432
Title: Điều hành chính sách tài chính năm 2008 - vững tin hơn về kinh tế vĩ mô trong năm 2009
Authors: Vũ, Văn Ninh
Keywords: Chính sách tài chính
Kinh tế vĩ mô
Thị trường tài chính
Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Cộng sản, Số 799 - 5/2009, Tr. 3-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/432
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0031.pdf10.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.