DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/367

Nhan đề: Dạy và học ngoại ngữ - một số vấn đề nên cân nhắc
Tác giả: Hồ, Hải Thụy
Từ khoá: Dạy học
Ngoại ngữ
Năm xuất bản: 2005
Mô tả: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, Số 4(114)-2005. Tr.19-23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/367
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
16.Ho Hai Thuy.pdf6,79 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback