DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/356

Nhan đề: Nghĩa của mối quan hệ cú pháp giữa hai phần đề và thuyết trong các đơn vị tục ngữ
Tác giả: lê, Thị Anh Thư
Từ khoá: Cú pháp
Tiếng Việt
Tục ngữ
Năm xuất bản: 2004
Mô tả: Tạp chí Ngôn ngữ. Số 7-2004. Tr.30-34
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/356
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
28.Le Thi Anh Thu.pdf3,64 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback