DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/351

Nhan đề: Mối quan hệ giữa ngữ âm tiếng Việt nam bộ ở một số địa bàn và vấn đề chính tả trong nhà trường
Tác giả: Huỳnh, Thị Nhĩ
Từ khoá: Chính tả
Tiếng Việt
Ngữ âm
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Tạp chí Khoa học Xã hội. Số 03+04 (91+92)-2006. Tr.60-67
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/351
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
23.Huynh Thi Nhi.pdf9,16 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback