DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH Cấp Cơ sở >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3490

Nhan đề: Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy cho khả năng sinh tổng hợp enzim amilaza và xenlulaza của nấm mốc Aspergillus Niger BS
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Từ khoá: Tổng hợp enzim amilaza
Xenlulaza
Nấm mốc Aspergillus Niger BS
Năm xuất bản: 2001
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3490
Appears in Collections:Báo cáo NCKH Cấp Cơ sở

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NguyenThiThuThuy01.pdfMục lục382,99 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback