DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH Cấp Cơ sở >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3470

Nhan đề: Hoàn thiện biểu diễn và tính toán mặt vỏ Paraboloit-Hypebolic - thiết kế 1 mẫu điển hình
Tác giả: Dương, Thọ
Từ khoá: Tính toán mặt vỏ
Vỏ đàn hồi
Năm xuất bản: 2002
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3470
Appears in Collections:Báo cáo NCKH Cấp Cơ sở

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DuongTho02.pdfKết luận329,67 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback