Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3446
Title: Ứng dụng hỗn hợp phương pháp sai phân và phần tử hữu hạn giải mô hình thủy động lực học số trị hai chiều ngang
Authors: Nguyễn, Thế Hùng
Trần, Đắc Lạc
Keywords: Phương pháp sai phân
Phần tử hữu hạn
Thủy động lực học
Issue Date: 1995
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3446
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTheHung95.pdfMục lục225.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.