DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3292

Nhan đề: Nghiên cứu chiết tách tổng đất hiếm từ sa khoáng Monazit Quảng Nam bằng phương pháp axit và kiềm
Tác giả: Nguyễn, Thị Đông Phương
Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Phan, Thị Quỳnh Thy
Từ khoá: Đất hiếm
Sa khoáng Monazit
Năm xuất bản: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3292
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nguyen Thi Dong Phuong.pdfMục lục2,92 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback