Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3271
Title: Nghiên cứu tổng hợp màng PbO2 trên nền Graphit bằng phương pháp oxi hóa anôt Pb2+ từ dung dịch Pb(NO3)2 và ứng dụng làm điện cực trơ cho quá trình xử lý Phenol trong nước
Authors: Lê, Tự Hải
Nguyễn, Thị Lan Anh
Võ, Thị Kiều Oanh
Keywords: Màng PbO2
Xử lý phenol trong nước
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3271
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Tu Hai2.pdfMục lục4.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.