DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3269

Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân - điều kiện cơ bản thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tác giả: Lê, Minh Thọ
Dương, Anh Hoàng
Nguyễn, Phi Lê
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3269
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Le Minh Tho.pdfMục lục2,55 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback