DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3258

Nhan đề: Những giải pháp nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động khu vực duyên hải miền trung từ nay đến năm 2010
Tác giả: Đoàn, Thị Lan Phương
Từ khoá: Nguồn nhân lực
Lực lượng lao động
Năm xuất bản: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3258
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Doan Thi Lan Phuong.pdfMục lục4,44 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback