Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3039
Title: Những giải pháp thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung (chính sách và giải pháp phát triển)
Authors: Lê, Thế Giới
Nguyễn, Thanh Liêm
Đặng, Công Tuấn
Nguyễn, Thị Mỹ Hương
Keywords: Đầu tư
Khu công nghiệp
Issue Date: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3039
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le The Gioi1.pdfMục lục3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.