DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3039

Nhan đề: Những giải pháp thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung (chính sách và giải pháp phát triển)
Tác giả: Lê, Thế Giới
Nguyễn, Thanh Liêm
Đặng, Công Tuấn
Nguyễn, Thị Mỹ Hương
Từ khoá: Đầu tư
Khu công nghiệp
Năm xuất bản: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3039
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Le The Gioi1.pdfMục lục3,26 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback