Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3038
Title: Nhu cầu đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học phục vụ công tác giáo dục trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Quang Sơn
Đào, Vân Hồng
Nguyễn, Thị Kim Xuân
Keywords: Giáo viên tiểu học
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2003
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3038
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Quang Son.pdfMục lục2.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.