DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/300

Nhan đề: Đặc trưng ngữ nghĩa của sự tình quan hệ so sánh trong tiếng Việt
Tác giả: Lê, Thị Lan Anh
Từ khoá: Quan hệ so sánh
Tiếng Việt
Năm xuất bản: 2006
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/300
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
LeThiLanAnh_compress.pdf417,99 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback