DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Văn hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2916

Nhan đề: Di sản văn hóa Hội Gióng: Lễ hội độc nhất vô nhị
Từ khoá: Di sản
Hội Gióng
Lễ hội
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Thanh tra Tài chính, Số 103+104-01+02/2011. Tr. 75-76, 78.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2916
Appears in Collections:Văn hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VH_0005.PDF448,93 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback