DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Văn hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2908

Nhan đề: Văn hóa Sa Huỳnh - Văn hóa Lung Leng: những mối liên hệ
Tác giả: Nguyễn, Khắc Sử
Từ khoá: Văn hóa
Sa Huỳnh
Lung Leng
Năm xuất bản: 2010
Mô tả: Tạp chí Khảo cổ học, Số 5-2010. Tr. 65-78.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2908
Appears in Collections:Văn hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VH_0017.PDF596,73 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback