DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Triết học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2890

Nhan đề: Ph.Ăngghen với việc làm cho triết học trở thành "chủ nghĩa duy vật hoàn bị", thành "công cụ nhận thức thời đại"
Tác giả: Đặng, Hữu Toàn
Từ khoá: Ph.Ăngghen
Triết học
Chủ nghĩa duy vật
Nhận thức
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Phát triển nhân lực, Số 1(22)-2011. Tr. 3-10.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2890
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TH_0002.PDF373,21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback