DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
200 - Tôn giáo >
Triết lý. học thuyết về tôn giáo >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2884

Nhan đề: Điểm tương đồng giữa một số tư tưởng Hồ Chí Minh với một số học thuyết tôn giáo
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Dung
Từ khoá: Tôn giáo
Học thuyết
Tư tưởng
Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2010-11
Mô tả: Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 32-11/2010. Tr. 116-119.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2884
Appears in Collections:Triết lý. học thuyết về tôn giáo

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TG_0008.PDF113,14 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback